E-mail info@rents-events.nl Telefoon +316 57552556
Whatsapp

Algemene voorwaarden R&D-Rents&Events

ALGEMENE VOORWAARDEN

 R&D-Rents&Events

Artikel 1. Definities

 • 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • A. R&D: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: R&D-Rents&Events gevestigd aan de Dahliastraat 9A te (1815XJ) Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57436185;
 • B. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met R&D-Rents&Events een overeenkomst aangaat;
 • C. overeenkomst: de overeenkomst tussen R&D-Rents&Events en de wederpartij;
 • D. diensten: het verhuren van goederen en/of het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van audio, video, belichtingstechniek en elektrotechniek ten behoeve van concerten, congressen, evenementen en installaties, een en ander in de ruimste zin des woords;
 • E.zaken: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van R&D;
 • F. huurder: de wederpartij die goederen van R&D huurt of de wederpartij aan wie in het kader van de overeenkomst goederen ter beschikking worden gesteld;
 • G. gehuurde: alle (elektrische) apparatuur op het gebied van audio, video en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die R&D voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, documentatie etc.

 Artikel 2. Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van R&D, alsmede op alle overeenkomsten tussen R&D en de wederpartij.
 • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen tussen R&D en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 • 2.3 Eventuele (inkoop)voorwaarden van de wederpartij worden door R&D niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door R&D.
 • 2.4 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.
 • 2.5 Indien R&D niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat R&D in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • 2.6 R&D heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
 • 2.7 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door R&D vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 Artikel 3. Aanbiedingen

 • 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van R&D niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
 • 3.2 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan R&D opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop R&D haar aanbieding of offerte baseert.
 • 3.3 Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
 • 3.4 In aanbiedingen gaat R&D er van uit dat alle te verhuren zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan R&D te worden opgegeven. R&D zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door R&D rekening is gehouden.
 • 3.5 Aanbiedingen, alsmede door R&D (of in opdracht van R&D) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn (intellectueel) eigendom van R&D en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R&D niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
 • 3.6 R&D behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.
 • 3.7 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van R&D binden R&D niet.
 • 3.8 R&D behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1 Alvorens een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan, kan R&D de wederpartij verplichten zich te legitimeren door het tonen aan R&D van een of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen. Tevens kan R&D de wederpartij verplichten om een kopie van het legitimatiebewijs te overhandigen aan R&D.
 • 4.2 Voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst wordt aan de wederpartij kenbaar gemaakt dat op de overeenkomst de algemene voorwaarden van R&D van toepassing zijn.
 • 4.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met R&D eerst tot stand, nadat R&D een opdracht schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • 4.4 Voor diensten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • 4.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van R&D – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 Artikel 5. Zekerheid en voorschot

 • 5.1 R&D is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 • 5.2 R&D is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen. In een dergelijk geval vangt R&D aan met het uitvoeren van de overeenkomst op het moment dat het voorschot door R&D is ontvangen.

 Artikel 6. Annulering van de overeenkomst

 • 6.1 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien dat schriftelijk of via de e-mail geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van de diensten. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel gemaakte voorbereidingskosten door R&D aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats langer dan 7 dagen vóór het begin van uitvoering van de diensten, dan is de wederpartij geen schadevergoeding verschuldigd. Vindt annulering plaats 7 dagen of korter en langer dan 3 dagen vóór het begin van de uitvoering van de diensten, dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikellid bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 25% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats 3 dagen of korter voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is de schadevergoeding als hiervoor bedoeld 100% van de overeengekomen vergoeding/prijs.
 • 6.2 De financiële verplichtingen van R&D jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door R&D moeten worden nagekomen, waaronder begrepen bij derden ingekochte of bestelde materiaal en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Wijzigingen op de overeenkomst

 • 7.1 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van R&D gedaan, binden R&D slechts indien deze door R&D schriftelijke of via de e-mail zijn bevestigd.

 Artikel 8. Overdracht

 • 8.1 De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van R&D niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door R&D te verlenen diensten over te dragen aan derden. Onverminderd het in artikel 6 bepaalde, zal R&D in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor de overdracht een prijs wordt bedongen.

Artikel 9. Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 9.1 De inzet door de wederpartij van door R&D geleverde diensten voor projecten in een samenwerkingsverband tussen de wederpartij en een of meerdere derde(n) dient door de wederpartij schriftelijk aan R&D te worden bericht. Jegens R&D is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

 Artikel 10. Prijzen

 • 10.1 Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 • 10.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van R&D:
  • gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende hoogte van inhuurprijzen bij derden, lonen, loondiensten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten;
  • gebaseerd op “af bedrijf R&D”;
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering;
  • vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.
 • 10.3 Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en die van de feitelijke levering van de dienst, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door R&D dienovereenkomstig worden verhoogd.
 • 10.4 Indien werkzaamheden zijn overeengekomen, is R&D bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van R&D in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen, ook is R&D bevoegd om het component arbeidsloon te indexeren en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
 • 10.5 Een verhoging van de prijs of kosten overeenkomstig artikel 10.3 of 10.4 geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 10.6 Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan overeengekomen is en R&D in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij een overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend.

Artikel 11. Levertijd

 • 11.1 Onder “levertijd” wordt in dit artikel verstaan: de in de overeenkomst bepaalde termijn (begin- en einddatum) waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 • 11.2 De opgave van de levertijd geschiedt onder voorwaarde dat de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
 • 11.3 R&D is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
 • 11.4 Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht R&D niet tot enige vergoeding of enige andere vorm van compensatie, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 • 11.5 Indien uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan eventueel verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. R&D zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij verstrekken.
 • 11.6 Indien de voorbereiding tot het uitvoeren van werkzaamheden (mede) afhankelijk is van de door de wederpartij krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen en de wederpartij die - ongeacht de oorzaak - niet tijdig aanlevert, worden overeengekomen tijdstippen en tijd zo mogelijk dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale termijn leidt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 6.1 en 6.2 bepaalde van toepassing.

 Artikel 12. Verplichtingen van de wederpartij

Algemeen

 • 12.1 Indien werkzaamheden buiten de bedrijfshuisvesting van R&D zijn overeengekomen, dient de wederpartij er voor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor R&D’s personeel en aan te voeren gereedschappen en materialen. Voorts is de wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van R&D werk belemmeren of vertragen.
 • 12.2 Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van diensten verplicht de wederpartij zich alle bijkomende voorzieningen die naar het oordeel van R&D voor een vakkundige en veilige verrichting noodzakelijk zijn, waaronder bediening, beveiliging, materiaal etc. van R&D te betrekken en te benutten en aan R&D te vergoeden.
 • 12.3 De wederpartij is voorts verplicht steigers, hoogwerkers en aggregaten van R&D te betrekken, tenzij R&D anders heeft aangegeven.
 • 12.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van R&D, is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of zaken in combinatie met een door R&D ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voor zover dat personeel en/of die zaken ook door R&D ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.
 • 12.5 R&D bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van het gehuurde, de wederpartij is gehouden de instructies die R&D dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van R&D.

Toegestaan gebruik

 • 12.6 De wederpartij is verplicht aan R&D voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder het gehuurde benut wordt. Is er geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is R&D gerechtigd op elk haar goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verhuur op te schorten, totdat een voor R&D aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft R&D ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.
 • 12.7 De wederpartij is verplicht onder artikel 12.6 genoemde toestemming voor rekening van de wederpartij een incidentele (aanvullende) verzekering te sluiten. Bij eerste verzoek van R&D zal de wederpartij alle (gekopieerde) benodigde documenten overhandigen.
 • 12.8 R&D is vrij om haar moverende redenen haar onder artikel 12.6 bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.
 • 12.9 Ook na verleende toestemming door R&D is uitsluitend de wederpartij voor het gebruik van het gehuurde verantwoordelijk en draagt de wederpartij het risico te dier zake. De wederpartij is zowel jegens R&D als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt(e) verlies, schade, overlast of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder artikel 12.6 bedoeld, en vrijwaart R&D te dier zake.
 • 12.10 De onder artikel 12.6, 12.7 en 12.8 bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens R&D worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezige bevoegde functionaris van R&D. Indien R&D toestemming weigert, zal zulks schriftelijk of via de e-mail gemotiveerd geschieden.
 • 12.11Het is de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen.

Technisch personeel

 • 12.12 De wederpartij is niet gerechtigd door R&D ter beschikking gesteld personeel andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij is niet gerechtigd dit personeel te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).
 • 12.13 De wederpartij is niet gerechtigd het door R&D aan haar beschikking gestelde personeel aan derden ter beschikking te stellen.
 • 12.14 De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende arbeidsvoorwaarden in acht te nemen. De wederpartij dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat de omstandigheden waarin het door R&D ter beschikking gestelde personeel dienen te werken niet in strijd zijn met de Arbowetgeving.
 • 12.15 De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolgde de artikelen 6.170 en 6.171 BW ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat het personeel door R&D ter beschikking gesteld wordt.

 Artikel 13. Uitvoering van de overeenkomst

 • 13.1 R&D zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de wederpartij in acht nemen. R&D draagt er zorg voor dat werkzaamheden nauwgezet worden uitgevoerd en dat het door haar ingezette personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taken te verzorgen, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met de door de wederpartij aan R&D verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden.
 • 13.2 R&D is bevoegd voor de realisering van werkzaamheden derden (onderaannemers) in te schakelen.
 • 13.3 R&D verplicht zich uitbesteding van diensten slechts te laten geschieden onder handhaving van R&D’s kwaliteitsnormen. R&D is jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie R&D heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen: “de derde”, jegens R&D gehouden is. R&D zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichtingen nakomt en zal deze daartoe zo nodig- zulks naar oordeel van R&D- voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht R&D het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal R&D op daartoe strekkend verzoek van de wederpartij zijn rechten jegens de derde overdragen aan de wederpartij.
 • 13.4 R&D zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 Artikel 14. Verhuur

 • 14.1 De huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het gehuurde gefabriceerd is. De huurder zal het gehuurde behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De huurder zal te allen tijde aan een door R&D gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar het gehuurde zich bevindt, teneinde de toestand van het gehuurde te inspecteren.
 • 14.2 De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde aan haar ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.
 • 14.3 De huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan het gehuurde, hiervan terstond melding maken aan R&D met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of vernieling heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van de aangifte aan R&D verstrekken.
 • 14.4 De huurder zal geen gegevens betreffende door R&D gebruikte ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
 • 14.5 De huurder zal het gehuurde niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
 • 14.6 Het gehuurde mag in geen geval Nederland verlaten, tenzij R&D daarvoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.
 • 14.7 Het is de huurder enkel toegestaan het gehuurde te gebruiken overeenkomstig:
  1. de door R&D gegeven instructies;
  2. de instructies die op het gehuurde staan vermeld;
  3. hetgeen is opgenomen in de bij het gehuurde behorende documentatie.
 • 14.8 De huurder dient het gehuurde, indien het een zaak betreft dat voor gebruik aangesloten dient te worden op netspanning, op de juiste netspanning aan te sluiten.
 • 14.9Het gehuurde wordt verhuurd voor de periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan. De huurperiode vangt aan op de dag dat het gehuurde het magazijn van R&D verlaat en eindigt op de dag dat het gehuurde weer in het magazijn van R&D terugkomt, tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen.
 • 14.10 Het gehuurde mag uitsluitend worden vervoerd in door R&D verstrekte verpakking.
 • 14.11 De huurder dient zich er van te vergewissen dat het gehuurde in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. R&D gaat er vanuit dat de huurder bekend is met de werking van het gehuurde en dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor het gehuurde gehuurd wordt.
 • 14.12 Indien het gehuurde niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit, zal R&D, onverminderd het in artikel 17 (Overmacht) bepaalde, voor haar rekening zo spoedig mogelijk het gehuurde (laten) herstellen of vervangen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de wederpartij plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de wederpartij herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de wederpartij overeengekomene kan worden bereikt, dan is R&D alsmede de wederpartij gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, met inachtneming van het in artikel 16 (Aansprakelijk en verjaring) bepaalde. Klachten met betrekking tot het gehuurde worden slechts in behandeling genomen, indien deze uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk, via de e-mail of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij R&D zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het in dit artikellid bepaalde. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk of via de e-mail te worden bevestigd.
 • 14.13 Het gehuurde moet door de huurder bij het magazijn van R&D worden opgehaald. Het gehuurde dient door de huurder naar het magazijn van R&D te worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het ophalen en/of terug leveren van het gehuurde is geheel voor rekening en risico van de huurder. Door het enkele feit van niet terug levering op bedoelde datum om welk reden dan ook, of in geval van beschadiging aan het gehuurde is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens R&D, aan R&D een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van het gehuurde in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van R&D op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De huurder kan aan de bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
 • 14.14 Verlenging van de huurperiode door de huurder is uitsluitend mogelijk wanneer beide partijen daar schriftelijk of via de e-mail akkoord mee zijn gegaan.
 • 14.15 De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door R&D gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. R&D is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van het gehuurde. R&D is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de huurder aan al haar verplichtingen jegens R&D heeft voldaan, aan de huurder te overhandigen.
 • 14.16 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend te zijn dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde het magazijn verlaat. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op het gehuurde tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan het gehuurde gedurende de gehele huurperiode. De te verzekerde waarde van het gehuurde wordt op schriftelijk verzoek van de huurder medegedeeld. Op eerste verzoek van R&D dient de huurder aan R&D een kopie van de polis van de verzekering aan R&D te verstrekken.
 • 14.17 Bij beëindiging van een overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt is, geheel gereinigd, ter beschikking van R&D worden gesteld. Indien daarbij waargenomen wordt dat het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is, c.q. dat de wederpartij het gehuurde niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is R&D gerechtigd de wederpartij de reparatie- c.q. reinigingskosten in rekening te brengen of te verrekenen met de waarborgsom.
 • 14.18 Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan R&D te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van R&D. Bovendien is de huurder verplicht actief mee te werken, teneinde R&D de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.
 • 14.19 R&D blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.
 • 14.20 Vergoedingen op basis van de verkoopprijzen van het gehuurde van de huurder aan R&D voor schade dan wel voor vermissing van het gehuurde geven de huurder geen aanspraken op (enig deel van) het eigendom van het gehuurde.

Artikel 15. Vervoer

 • 15.1 Indien de wederpartij R&D, zonder nader aanwijzing, verzoekt zaken te vervoeren, wordt de wijze van vervoer en verpakking door R&D bepaald.
 • 15.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt het vervoer van zaken voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. De wederpartij kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

 • 16.1 R&D is uitsluitend aansprakelijk voor direct door de wederpartij geleden schade welke voortvloeit uit overeenkomsten tussen R&D en de wederpartij op grond waarvan R&D aan de wederpartij één of meer diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
 • 16.2 R&D kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  A. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
  B. enige daad of nalatigheid van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld.
 • 16.3 De wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. R&D is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de wederpartij aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de wederpartij gegeven instructies. De wederpartij vrijwaart R&D tegen alle aanspraken ter zake.
 • 16.4 R&D is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, welke de huurder na het ophalen van het gehuurde mocht oplopen. R&D is evenmin aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gehuurde, aan de huurder en/of derden. De huurder is gehouden R&D schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, welke derden tegen R&D aanhangig maken, ter zake door en/of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.
 • 16.5 Met inachtneming van het elders in deze algemene voorwaarden gestelde, is R&D in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies van het geleverde of het gehuurde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan daarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 • 16.6 R&D is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, reputatieschade, milieuschade en boetes opgelegd door (overheids)instanties.
 • 16.7 R&D is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.
 • 16.8De door R&D te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen R&D en de wederpartij op grond waarvan R&D aan de wederpartij één of meer diensten verricht, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door R&D aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen, exclusief omzetbelasting. Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door R&D aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van R&D in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van R&D. Voor de schadevordering stuurt R&D een creditnota.
 • 16.9 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op R&D enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het contract belang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat door een verzekering van R&D wordt uitgekeerd.
 • 16.10 De wederpartij vrijwaart R&D voor alle schade die R&D mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door R&D geleverde diensten, daaronder begrepen de aanspraken van derden, werknemers van R&D daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situatie in haar bedrijf.
 • 16.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welken hoofde ook jegens R&D vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens R&D kan aanwenden.

Artikel 17. Overmacht

 • 17.1 In geval van overmacht heeft R&D het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat R&D daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 17.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van R&D kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, brand, natuurramp, diefstal, stroomstoring, internetstoring, waterschade, molest, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van R&D personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij R&D of bij haar leveranciers, wanprestaties door leveranciers van R&D, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden en contingenteringen.
 • 17.3 Indien door overmacht de uitvoering van de overeenkomst meer dan drie maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door R&D gemaakte kosten.
 • 17.4 Indien R&D bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is R&D gerechtigd de reeds verrichte prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 Artikel 18. Reclames

 • 18.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen nadat diensten zijn verricht, aan R&D schriftelijk of via de e-mail kenbaar gemaakt te worden.
 • 18.2 Indien de reclame door R&D gegrond wordt bevonden, is R&D uitsluitend verplicht tot:
  1. bij lange termijn verhuur: het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke (delen van) het gehuurde;
  2. in geval van verrichte werkzaamheden: het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welk vergoeding dan ook.
 • 18.3 Reclames over facturen dienen, in geval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan R&D kenbaar te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij R&D te worden ingediend.
 • 18.4 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 • 18.5 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens R&D.
 • 18.6Het feit dat R&D overgaat tot het onderzoeken van een reclame impliceert niet dat R&D erkent dat het gehuurde en/of de geleverde diensten gebrekkig zijn.
 • 18.7 Indien de wederpartij onterecht heeft gereclameerd, dan heeft R&D het recht de kosten die R&D gemaakt heeft om de reclame te onderzoeken aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19. Betaling

 • 19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij aanvang van de dienst (de uitvoering van werkzaamheden en/of de verhuur van goederen) te geschieden, zonder enige korting of verrekening. Indien R&D expliciet schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening, binnen de R&D gestelde termijn doch uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.
 • 19.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente, alsmede van de door R&D gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de wederpartij meldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 19.3 R&D is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van R&D geeft R&D het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van R&D op schadevergoeding.
 • 19.4 Indien de wederpartij behalve debiteur ook crediteur is van R&D, is R&D gerechtigd tot verrekening van haar schuld.
 • 19.5 R&D is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de wederpartij voldaan zijn.

 Artikel 20. Rente en kosten

 • 20.1 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.
 • 20.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

 Artikel 21. Opschorting en ontbinding

 • 21.1 In gevallen dat de wederpartij:
  A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;
  B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  C. enige uit kracht der wet of van deze algemene voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt;
  D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  E. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

heeft R&D door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door R&D verrichte diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd R&D’s recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.

 • 21.2 R&D is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  1. R&D bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of aan overig gevaar;
  2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  3. na het sluiten van de overeenkomst R&D ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen jegens R&D niet zal nakomen.
 • 21.3 Voorts is R&D bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 22. Adviezen

 • 22.1 Adviezen worden door R&D naar beste kennis van zaken gegeven. R&D aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor mondeling of schriftelijk gegeven adviezen onder meer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
 • 22.2 R&D’s advies kan de wederpartij nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.
 • 22.3 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij, al dan niet naar aanleiding van een advies, rapportage of onderzoek van R&D maakt.

Artikel 23. Geheimhouding

 • 23.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
 • 23.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan:
  A. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
  B.alle product, marketing, klant en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
  C. alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, source codes, fabricagemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door R&D, dan wel door R&D in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt;
  D. iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
 • 23.3 De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan zij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door R&D aan haar werd verstrekt.

Artikel 24. Intellectuele eigendomsrechten

 • 24.1 De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op het gehuurde of de geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 24.2 De intellectuele eigendomsrechten op verstrekte adviezen e.d. berusten bij R&D. Zonder voorafgaande toestemming van R&D is het de wederpartij niet toegestaan de adviezen e.d. ter inzage te geven aan derden, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 • 24.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart zij R&D voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 • 24.4 Alle kosten met betrekking tot BUMA/STEMRA- en SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de wederpartij ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij live in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de wederpartij beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de wederpartij die voorts R&D vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA en SENA.
 • 24.5 R&D behoudt het recht het voor de wederpartij uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 25.1 Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van R&D, alsmede op de uitvoering daarvan door R&D, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 25.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van R&D bevoegde rechter.
 • 25.3 Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet R&D’s recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 

 

 

 

Wij hebben locaties in Alkmaar en Hilversum

Rents-Events, uw partner voor licht, geluid en special fx

Rents-Events is uw partner voor het huren van licht, geluid, dj set of special fx. Of het nou gaat om een bruiloft, bedrijfsfeest, verjaardag of festival, wij weten het evenement in de puntjes te verzorgen!

Uw evenement in zijn geheel uit handen geven? Wij kunnen de gehele productie voor u verzorgen, maar u kunt er ook voor kiezen om de apparatuur af te halen bij onze vestigingen in Alkmaar en Hilversum. Een bezorging naar Amsterdam is mogelijk vanaf €30,- excl. btw.

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij staan 7 dagen per week voor u klaar van 09:00 tot 21:00.